GeloofHoopLiefde


Go to content

Hoe kan jy weet dat jy gered is?

Ontdek Christus


Wonder jy of jy gered is? Hoe kan jy verseker weet dat jy gered is?

Dit hang nie van jou af nie

Jy moet verstaan dat dit nie van jou afhang nie. Dit is God wat jou roep deur sy Woord. Sy Woord is nie maar net swart letters op wit papier wat niks beteken nie. Die Bybel leer ons dat sy Woord lewend en kragtig is (Hebrers 4:12) en nooit leeg na Hom toe terugkeer nie. Die woord wat uit God se mond kom sal doen wat Hy gedoen wil h en tot stand bring waarvoor Hy dit gestuur het. (Jesaja 55:11)

God roep alle mense. Eerstens roep Hy jou deur sy skepping. Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. (Ps. 119:2) Al kan ons God self nie sien nie, kan ons sy goddelikheid en sy ewige krag duidelik in die skepping sien en in hoe Hy die hele wreld steeds onderhou en regeer. Maar jy kan nie die Seun van God as die Verlosser van die wreld in die skepping sien nie. Die skepping alleen is dus nie genoeg om jou tot God te roep nie.

God roep mense deur Sy Woord. Alle mense antwoord op die roepstem van die Woord, deur dit f te verwerp f aan te neem. Die Heilige Gees van God oortuig die wreld van sonde, geregtigheid en oordeel. (Joh. 16:8-11)

Sommige mense verwerp hierdie roeping van die Heilige Gees omdat hulle nie lus is vir God se pad nie. Hulle dink hulle het God nie nodig nie. Hulle dink hulle is wel self goed genoeg. Prakties leef hulle asof God nie bestaan nie. Hulle bly dus dood in hul sonde. Hulle gaan voort met hul sonde en hulle straf sal baie swaar wees.

Die mense wat deur God uitverkies is, neem al die weldade en beloftes van God aan. Dit is God self wat die mens se hart oopmaak en dit is Hy self wat die geloof aan die mens gee. Present! Hy oortuig uitverkore mense dat hulle in hul sonde dood is. (Efesirs 2:1) Dit is Hy wat die mens se hart oopmaak en die wedergeboorte skenk. Hy maak jou nuut. Jy kan nie jouself nuut maak nie. Dit is nie die mens wat besluit of hy God wil aanneem nie, maar dis God wat die mens aanneem en weer geestelik laat gebore word.

Deur soewereine genade maak God jou dus lewend deur sy Heilige Gees. Jy kan nie daarop roem of aanspraak maak dat jy hierdie geweldige verandering in jou lewe self bewerkstellig het nie. (Ef. 2:8-9) Goddank daarvoor! Want as jou redding selfs in die minste van jou samewerking afgehang het, sou jy misluk het.

So, hoe kan jy dan verseker weet dat jy weet of jy gered is? Daar is twee onfeilbare bewyse daarvoor.

Geloof

Die wedergeboorte beteken eerstens dat die Heilige Gees jou hart verander het: Hy het 'n nuwe lewe in jou begin. Hy gee vir jou 'n opregte geloof. Dit beteken dat jy beslis weet dat alles in God se Woord waar is en dat jy vas vertrou dat God jou sondes vergewe en vir jou ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Dit is die eerste vrug van jou wedergeboorte: geloof.

Glo jy dat Jesus die Christus, die Saligmaker, is? As jy opreg Ja hierop antwoord, dan is jy gered! Dan weet jy seker en vertrou jy vas dat jy gered is omdat Jesus Christus, die Seun van God, gesterf het om daarmee jou redding te koop. Dit is die eerste vrug van jou wedergeboorte. As jy hierdie vrug sien, is jy 'n kind van God, want die Bybel s: Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. (1 Joh. 5:1)

Die Heilige Gees getuig dat die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, Jesus Christus is. Die Gees is die waarheid. Daar is drie wat getuig: die Heilige Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. (1 Joh. 5:6-7) Dit is dus God self wat getuig. Wie God nie glo nie, maak Hom tot 'n leuenaar. (1 Joh. 5:10)

Moet dus nie net glo dat jy gered is omdat ek of iemand anders so s nie. Mens aanvaar mos die getuienis van mense, maar in hierdie geval is dit God self wat getuig. Die hele Bybel praat van die Messias, die Verlosser, Jesus Christus. Die Bybel s dat God Hom na die aarde gestuur het om mense van sonde te verlos. Dit hang dus gelukkig nie af van 'n mens se getuienis nie.

Maar dit hang ook nie van jou emosies af nie. Gelukkig nie. Dit hang nie af of jy
voel jy is gered nie, of jy voel jy is 'n kind van God nie. Ek is getroud met 'n lieflike vrou. Maar hoe bewys ek dat ek met haar getroud is? Met 'n huweliksertifikaat. So is dit ook met my redding, my kindskap van God. Die Bybel is my sertifikaat, want die Bybel s ek is 'n kind van God as ek in Jesus Christus glo.

Is God se getuienis nie baie beter as my of jou buurman, ouers, vriend of vriendin se getuienis nie? Die Woord van God is jou getuienis. Dit is die grondslag van jou vaste wete en vertroue.

Bekering

Die Heilige Gees gee nie maar net aan jou geloof en los jou dan nie. Nee, Hy woon en werk voortdurend in jou. Wedergeboorte beteken nie dat jy nou sondeloos is nie. Die Heilige Gees bly daagliks met jou besig: Hy laat jou bekeer van jou sonde.

Die Bybel wys duidelik dat ware bekering nie altyd op dieselfde manier gebeur nie. Die een mens word langs 'n heeltemal ander pad tot bekering gelei as 'n ander. Daar is diegene wat die dag en datum, die oomblik, waarop sy bekering begin het, kan aangee. Paulus is 'n voorbeeld hiervan. Op die pad na Damaskus is hy wedergebore: Hy het dadelik in Jesus Christus geglo en hom bekeer. Maar daar is ook mense wat van hul jeug af in die vrees van die Here opgevoed is en wat geleidelik tot geloof gekom het en hulle bekeer het. Daar is ook gelowiges wat diep in sonde geval het, maar wat opregte berou gekry het, hul skuld voor God bely het en hulle bekeer het. Dawid is 'n voorbeeld hiervan. Hy was 'n diep gelowige, maar het owerspel gepleeg en was aandadig aan moord van die vrou se man. Hy het opreg berou gehad teenoor God, sy skuld bely en hom tot God bekeer. God het hom sy sonde vergewe.

Ek het hierbo die voorbeeld van my huwelik gebruik. My huweliksertifikaat bewys dat ek met my vrou getroud is. Ek is baie lief vir haar, maar hoe weet my vrou, en ander mense, dat ek vir haar lief is? Deur my optrede teenoor haar, natuurlik! So is dit ook met die geloof. 'n Geloof sonder dade is 'n dooie geloof. (Jak. 2:26) 'n Lewende geloof gaan oor in dade. Die apostel Jakobus gebruik die voorbeeld van Abraham wat sy seun Isak in geloofsgehoorsaamheid op die altaar gel het en vra dan: Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die Skrif vervul wat s: Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. (Jak. 2:21-24)

Die bekering is dus die tweede vrug van jou wedergeboorte. Jy luister dan na die Wet van die Here en na sy heilige evangelie. Jy gee jou aan Christus oor en neem al sy weldade aan. Jy wil jou ou natuur kruisig en jy is lus om in liefde vir God goeie dade te doen.

Die tweede bewys van jou redding is dus die wyse waarop jy nou optree. Lewe jy soos 'n verloste mens?

Daar is twee toetse: Gehoorsaamheid en Liefde.
Gehoorsaam jy vir God? Is jy lief God en vir jou broers en susters?

Die Gehoorsaamheidstoets

Gehoorsaam jy God se gebooie? Die apostel Johannes skryf: As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. Iemand wat s: Ek ken Hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. (1 Joh. 2:3-6)

Maar ons is nie sondeloos nie. Ons sondig nog elke dag. Daarom moet ons elke dag ons van vooraf bekeer. Ons moet nie in die sonde bly l nie, maar daarvan wegvlug. Die Heilige Gees werk in ons harte sodat ons ons daagliks sal bekeer. En wanneer ons weer sondig, moet ons dit teenoor God bely en ons van vooraf weer bekeer. Die apostel Johannes skryf: Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie; iemand wat aanhou sondig, het Hom nie gesien nie en ken Hom nie. (1 Joh. 3:6)

Leef jy soos 'n geredde mens? Dan kan jy verseker weet dat jy gered is!

Die Liefdestoets

Is jy lief vir God en lief vir jou broers en susters in Christus? Johannes skryf: As iemand s: Ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar. Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefh. (1 Joh. 4:20 en 21) Onthou, God het jou eerste liefgehad, toe jy nog 'n sondaar was. Jesus Christus het sy lewe vir jou afgel omdat Hy jou so liefhet.

Maar ons is almal tog so liefdeloos en sondig as gevolg daarvan elke dag. Daarom moet ons ons elke dag daarvan bekeer. Dit is die Heilige Gees wat jou in staat stel om jou te bekeer. Bid elke dag dat Jesus Christus deur sy Heilige Gees jou in staat stel om dit te doen.

2009 Henk Botha


Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu