GeloofHoopLiefde


Go to content

Wat s die Bybel oor die uitverkiesing?

Ontdek Christus

1. God is Koning.

God se koningskap is die uitgangspunt van elke besinning oor God en sy werke. Hy is soewerein in alles wat Hy is en doen.
Die Here is Koning, Hy beklee Hom met majesteit. (Ps. 93:1)
Hy sal oor die wreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. (Ps. 96:13)
U, Here, is die Allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode. (Ps. 97:9)
Die Here regeer: die volke erken bewend sy gesag.

2. God is ewig: Hy is nie gebonde aan tyd nie.

Voordat die berge gebore is, voordat U die wreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God!

3. Die mens is van nature sondig.

Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. (Rom. 3:10-11) Kyk ook Pred. 7:20, Ps. 14:1,3, Ps. 53: 2 - 4.

Wie kan rein uit onrein laat voortkom? Niemand nie! Job 14:4

4. Die leer van die Kerk.

Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, Hom betoon het soos Hy is, naamlik barmhartig en regverdig. God is barmhartig, aangesien Hy di wat Hy uitverkies het, uit hierdie verderf trek en verlos; God het hulle, uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here. God is regverdig deurdat Hy die ander in hulle val en verderf laat bly waarin hulle hulleself gewerp het. (Art. 16 van die Nederlandse Geloofsbelydenis.)

5. Die uitverkiesing is van ewigheid af.

So het Hy, nog voordat die wreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.

6. Die uitverkiesing is vrymagtig.

Daar staan ook geskrywe: Vir Jakob het Ek liefgehad, maar vir Esau het Ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van Hom wat roep. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie! Vir Moses het Hy ges: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees, en Ek sal My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. (Rom. 9:13-16)

7. Die mens het geen seggenskap daarin nie.

Mens, wie is jy per slot van rekenng dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker s: Waarom het jy my so gemaak? Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders n iets alledaags te maak nie? (Rom. 9:20-21)

8. Die uitverkiesing is blyk van God se genade.

Daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade wees nie. (Rom. 11:5-6)

9. Die uitverkiesing is in Christus.


Hy het ons gered en geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. (2 Tim. 1:9) Kyk ook Ef. 1:4-6, hierbo aangehaal.

10. Die doel van die uitverkiesing.

(a) Om gelykvormig te wees aan Christus.

Di wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan h van wie Hy die Eerste is. (Rom. 8:29)

(b) Om God in hierdie lewe te verheerlik.

So het Hy ... ons in Christus uitverkies ... Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. (Ef. 1:4, 6)

(c) Om as sy kinders te wandel.

Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet.
Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefh. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. (Kol. 3:12-14)

(d) Om salig te word.

Die groot trompet sal weerklink, en Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die vier windstreke, van elke uithoek va die aarde af. (Matt. 24:31)

(e) Om God dan ewig te loof en te prys.

Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep: Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam! (Op. 7:9-10)

11. Die weg van die uitverkiesing.

Die uitverkiesing word sigbaar in die roeping. Di wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. (Rom. 8:30) Die roeping geskied deur die Woordverkondiging: En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: Hoe wonderlik klink die voetstappe van di wat die goeie boodskap bring. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. (Rom. 10:14,15,17)

12. Die uitverkiesing is onveranderlik.

Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Di wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. (Joh. 10:28-30) As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit weer terug nie. (Rom. 11:29)

13. Besig wees met hierdie dinge versterk ons geloof.

Daarom, broers, moet julle julle des te eer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. (2 Pet. 1:10)

2009 Ds. L.H. Stavast


Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu